Algemene Voorwaarden Ekowellness

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ekowellness en een cliënt waarop Ekowellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon
Ekowellness zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ekowellness zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48  uur voorafgaande aan de afspraak aan Ekowellness melden. Annuleren kan buiten openingstijden alleen per email, tijdens openingstijden kan annuleren ook via sms, what’s app of telefonisch. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ekowellness 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Ekowellness de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Ekowellness de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Ekowellness zal verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Daar Ekowellness niet gebaat is bij zelf annuleren en de hierdoor te lijden inkomstenderving, is dit een uitzonderlijke situatie en is dat op ieder moment mogelijk.  Daarnaast behoudt Ekowellness zich het recht voor om een client te weigeren voor behandeling, cq de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

Betaling
Ekowellness vermeldt de prijzen van de behandelingen op haar website en in het online boekingsysteem en mondeling in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn op de website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per QRcode, tikkie of contant te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Ekowellness vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ekowellness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ekowellness neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Ekowellness behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.

Geheimhouding
Ekowellness is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ekowellness verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Ekowellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ekowellness is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ekowellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Ekowellness geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Ekowellness geadviseerde producten heeft gebruikt

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal
Ekowellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ekowellness meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ekowellness. Ekowellness moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ekowellness de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ekowellness en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ekowellness het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Ekowellness en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.